ข้อมูล โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”

01ตราโรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”
1.1 ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” ตั้งอยู่เลขที่ 156 หมู่ที่ 1 ถนน สิงห์บุรี- สุพรรณบุรี
ตำบล จักรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16000 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 036-813455 โทรสาร 036-543487 E-mail singhapahupra@gmail.com
website http://www.school.obec.go.th/singha47 เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
1.2 ข้อมูลนักเรียน
ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน ดังนี้
ระดับชั้น จำนวน รวม
ชาย หญิง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 53 46 99
มัธยมศึกษาปีที่ 2 56 39 95
มัธยมศึกษาปีที่ 3 48 38 86
มัธยมศึกษาปีที่ 4 50 49 99
มัธยมศึกษาปีที่ 5 37 59 96
มัธยมศึกษาปีที่ 6 40 35 75
รวม 284 266 550
1.3 ข้อมูลครูและบุคลากร
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ครู และบุคลากร มีดังนี้
1) ผู้บริหาร นายวิทยา สีหบุตร วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
2) รองผู้อำนวยการจำนวน 1 คน
3) ครูผู้สอนจำนวน 28 คน
4) ครูอัตราจ้าง จำนวน 2 คน
5) ลูกจ้างประจำ 3 คน
6) ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน

2. คติพจน์ ปรัชญา สี สัญลักษณ์ ของโรงเรียน
คติพจน์

“นต.ถิ ปญ.ญา สมา อาภา” แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
อัตลักษณ์
เรียนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
เอกลักษณ์
โรงเรียนวิถีพุทธ
สีประจำโรงเรียน
ฟ้า ชมพู
สัญลักษณ์ของโรงเรียน

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นสน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกชวนชม

f01

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s