เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง รายงานผลการสร้างและพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ รายวิชา งานขนมอบสมุนไพร หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คุกกี้สมุนไพร
ชื่อผู้รายงาน นางวราภรณ์ ชนะกุล
โรงเรียน สิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
ปีการศึกษา ๒๕๕๕

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ รายวิชา งานขนมอบสมุนไพร รหัสวิชา ง๒๐๒๓๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คุกกี้สมุนไพร ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ ๒. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ รายวิชา งานขนมอบสมุนไพร รหัสวิชา ง๒๐๒๓๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คุกกี้สมุนไพร ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ๓. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ รายวิชา งานขนม อบสมุนไพร รหัสวิชา ง๒๐๒๓๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คุกกี้สมุนไพร
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำนวน ๕๖ คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ที่เรียนรายวิชา งานขนมอบสมุนไพร ง๒๐๒๓๒ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสาน -มิตรอุปถัมภ์” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จำนวน ๑๓ คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการดำเนินการครั้งนี้ประกอบด้วย ๑. ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ รายวิชา งานขนมอบสมุนไพร รหัสวิชา ง๒๐๒๓๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คุกกี้สมุนไพร จำนวน ๕ ชุด ๒. แบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา งานขนมอบสมุนไพร ง๒๐๒๓๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คุกกี้สมุนไพร ๓. แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อชุดการสอน รายวิชา งานขนมอบสมุนไพร ง๒๐๒๓๒ ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ ๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คุกกี้สมุนไพร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาประสิทธิภาพด้วยค่า E๑ / E๒ ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และ การทดสอบค่าที (t-test dependent)
ผลการศึกษาพบว่า ๑. ประสิทธิภาพของชุดการสอน รายวิชา งานขนมอบสมุนไพร ง๒๐๒๓๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คุกกี้สมุนไพร มีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ ๘๔.๑๕ /๘๔.๓๖ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ ๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการเรียน ด้วยชุดการสอนรายวิชา งานขนมอบสมุนไพร ง๒๐๒๓๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คุกกี้สมุนไพร พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ และ ๓ . ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนรายวิชา งานขนมอบสมุนไพร ง๒๐๒๓๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คุกกี้สมุนไพร มีระดับความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมาก
010203

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s