คลังเก็บรายเดือน: เมษายน 2011

สิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” นายประกิจ  คุณโฑ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” นางจุไรลักษณ์   โกมล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”   นายจงเพียร มณีโคตม์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  นางคำนึง อินทร์พยุง หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ นายจำรัส  อินทร์พยุง          หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล            

โพสท์ใน ข้อมูลโรงเรียน | ใส่ความเห็น

ข่าว/กิจกรรม งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62

งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 10 -12 ธันวาคม 2555 นักเรียนโรงเรียนสิงหพาหุุ “ประสานมิตรอุปถัมภฺ”ได้เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมแข่งขัน 7 รายการ -การทำอาหารคาวหวานประเภทเส้นมัธยมต้นและมัธยมปลาย 2 รายการ -การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มัธยมศึกษาตอนต้น -การสร้างเว็บเพสปรเภทWeb page Editor มัธยมศึกษาตอนต้น -การสร้างเว็บเพสปรเภทWeb text Editor มัธยมศึกษาตอนปลาย -การตอบคำถามสุขศึกษาพลศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น -การแต่งกาพยานี มัธยมศึกษาตอนปลาย -การแสดงเบญจภูมิ ของนักเรียนโชว์ในงาน โดยการนำของท่านผู้อำนวยการนายวิทยา สีหบุตร และคุณครูที่ฝึกซ้อมนักเรียน ขอให้เดินทางปลอดภัยและประสบผลสำเร็จทุกรายการ

โพสท์ใน ข้อมูลโรงเรียน | 2 ความเห็น