คำอธิบายรายวิชา สาระเพิ่มงานคอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม   โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”

ง30256  โครงงานคอมพิวเตอร์                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                       เวลา  40  ชั่วโมง      จำนวน  1.0  หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์  ความหมาย คุณค่า ประเภท และตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ แนวคิด

หลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง การเลือกหัวข้อโครงงาน การสืบค้นข้อมูล การเขียนเอกสารอ้างอิง

การวางแผนปฏิบัติงาน การน าเสนอเค้าโครงโครงงานฝึกปฏิบัติการ วิเคราะห์ ปัญหา คุณค่าของโครงงาน สืบค้นข้อมูล เลือกหัวข้อโครงงาน กำหนดแผนปฏิบัติงาน จัดทำและนำเสนอเค้าโครงของโครงงานเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ความคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล หลักการและวิจารณาญาณ ความรอบคอบ ท างานอย่างมีระบบมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรมและเชื่อมั่นในตนเอง

ผลการเรียนรู้

1. อธิบายความหมาย และประโยชน์ ประเภท และตัวอย่างของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้

2. เลือกหัวข้อที่สนใจ วางแผนปฏิบัติงาน และเขียนรายงานโครงงานได้

3. ปฏิบัติการจัดท าโครงงานคอมพิวเตอร์ได้

4. น าเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

ง30246  การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                        เวลา  40 ชั่วโมง      จำนวน  1.0  หน่วยกิต

ศึกษาความเป็นมาของโปรแกรมที่ใช้สร้างตารางคำนวณ (Microsoft office Excel 2007) ความ

ต้องการของระบบ การติดตั้งโปรแกรม ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับโปรแกรม เช่น ส่วนประกอบของโปรแกรม

แถบคำสั่ง แถบเมนู แถบเครื่องมือ ฯลฯ เป็นต้น การเปิด-ปิดโปรแกรม การเปิด-ปิดงานใหม่และงานเก่า การ

ท างานกับเวิร์กบุค การท างานกับเวอร์กชีต การป้อนข้อมูลในเซลล์ การจัดรูปแบบเซลล์ การสร้างแผนภูมิ การ

ท างานกับฐานข้อมูล การสร้างรายงานข้อมูล การคำนวณและการใช้ฟังก์ชั่น การพิมพ์เอกสารออกทาง

เครื่องพิมพ์ และการตั้งค่าความปลอดภัยให้กับข้อมูล

ฝึกปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรม  การเปิด-ปิดโปรแกรม การเปิด-ปิดงานใหม่และงานเก่า การ

ท างานกับเวิร์กบุค การท างานกับเวิร์กชีต การป้อนข้อมูลในเซลล์ การจัดรูปแบบเซลล์ การสร้างแผนภูมิ การ

ท างานกับฐานข้อมูล การสร้างรายงานข้อมูล การคำนวณและการใช้ฟังก์ชั่น การพิมพ์เอกสารออกทาง

เครื่องพิมพ์ การตั้งค่าความปลอดภัยให้กับข้อมูล และการฝึกปฏิบัติงานการใช้โปรแกรมตามแบบที่กำหนดให้

เพื่อให้มีความรู้   ความเข้าใจ มีทักษะ  และมีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดี ในการทำงาน

เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมตารางค านวณ  และใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือใช้เป็นแนวทางในการ

ประกอบอาชีพได้

ผลการเรียนรู้

1. บอกความเป็นมา ประโยชน์ และส่วนประกอบของโปรแกรมได้

2. สามารถทำงานกับเวิร์กชีตได้

3. สามารถป้อนข้อมูลในตารางได้

4. สามารถจัดรูปแบบข้อมูลได้

5. สามารถทำงานกับแผนภูมิได้

6. สามารถทำงานกับฐานข้อมูลได้

7. สามารถสร้างรายงานได้

8. สามารถใช้ฟังก์ชั่น และการคำนวณได้

9. สามารถใช้พิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ได้

10. สามารถกำหนดค่าความปลอดภัยให้กับข้อมูลได้

11. สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กำหนดให้ได้

Advertisements

เกี่ยวกับ singhanunta

ครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข้อมูลโรงเรียน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s