ทิศทางของสถานศึกษา

ทิศทางของสถานศึกษา

โรงเรียนกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ในการพัฒนาดังนี้

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

พันธกิจ
1. จัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนและครูในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยยึดหลักธรร
มาภิบาลและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง

เป้าประสงค์
1. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข และรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม
2. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีทักษะ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาตน และพัฒนางาน และ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
3. ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการการศึกษา
4. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี องค์กรมีความเข้มแข็ง มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่สร้างสรรค์ ร่วมรับผิดชอบ และบรรยากาศการทำงานแบบกัลยาณมิตร
5. โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับศักยภาพ/ความต้องการของผู้เรียนและชุมชน มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ทีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งในและนอกโรงเรียน
6. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพและมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งครบวงจร
7. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมและบริการที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ของผู้เรียน และส่งเสริมคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
8. โรงเรียนข้อมูลสารสนเทศและมีทรัพยากรทางการบริหารที่เพียงพอเหมาะสม และใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านบุคคล/ผู้เชี่ยวชาญ ชุมชน/ท้องถิ่นสถานประกอบการ สถาบันการศึกษา และองค์กรต่าง ๆ
9.โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ( สมศ. )ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เป็นที่ยอมรับ ศรัทธาเชื่อถือ ของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนทั่วไป

กลยุทธ์
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารทาง
เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในการเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ขยาย โอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

Advertisements

เกี่ยวกับ singhanunta

ครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข้อมูลโรงเรียน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s